Med kunskap och insikter om danska lagar kan ditt bolag göra bättre – och smidigare – affärer med landet. Nordia Law, en nordisk affärsjuridisk byrå, guidar företag genom Nordens lagar och kultur. Del 1 av 5: Danmark.

Introduktion till nordiska lagar – och Nordia Law

Nordiska länder ligger i toppen i många mätvärden för nationella prestationer. Det gäller allt från ekonomisk konkurrenskraft och BNP per capita till utbildning, medborgerliga friheter och livskvalitet. Danmark, Sverige och Finland är med i EU, medan Norge ingår i EES-fördraget med EU:s medlemsländer.

Varje nordiskt land har sina egna ekonomiska och sociala modeller, ibland med stora skillnader från sina grannar, men alla delar den grundläggande och så kallade ”nordiska modellen” av ekonomi och social struktur. Det innebär en marknadsekonomi kombinerad med ekonomisk effektivitet samt sociala förmåner som statlig pension.

Nordia Law är en affärsjuridisk byrå med kontor i Köpenhamn (Danmark), Helsingfors (Finland), Oslo (Norge, Stockholm och Göteborg (Sverige). De hjälper både nationella och internationella kunder med att göra bättre affärer i de nordiska länderna. I samarbete med A.B.S. Factoring delar de här med sig av en guide för företag som redan verkar i Norden – eller vill börja göra affärer i de nordiska länderna.

Dansk lagstiftning – för medborgare och företag

Danska lagar jämfört med Europa

Danmark och de övriga nordiska ländernas lagar delar flera gemensamma nämnare med Europas rättssystem. Men Norden har ändå utvecklats till en egen juridisk familj, trots starka band till övriga Europa – något som kan vara bra att känna till som företag.

Riksdagen i Danmark

Danmarks riksdag, ”Folketinget”, består av 179 valda ledamöter, varav två är valda från Färöarna och två från Grönland. Riksdagsval hålls var fjärde år, om inget extra val utlyses.

Rättskällor – skrivna och oskrivna lagar

Viktiga rättskällor i Danmark inkluderar författningslagen, lagstadgad lagstiftning, regulatoriska stadgar, prejudikat, och sedvanerätt. Erkännandet av kulturtradition (”forholdets natur”) är något omtvistat, men har stor betydelse för dansk lag i en mängd olika sammanhang. Inom förvaltningsrätten har uttalanden av Riksdagens justitieombudsman en betydande roll.

Lagstiftning gäller i första hand, framför andra skriftliga rättskällor, med undantag för grundlagen. Det danska rättssystemet kännetecknas av omfattande systematisk och skriftlig lag. Privaträtten domineras av enskilda lagar och, inom vissa områden, av oskrivna lagar som främst styrs av prejudikat och sedvänja.

Straffrätten regleras i allmänhet av brottsbalken, och förvaltningsrätten regleras av två allmänna lagar: Offentliga förvaltningsakter (”Forvaltningsloven” och ”Offentlighedsloven”) och ett komplext organ av sektorsspecifika lagar.

Europeiska unionen påverkar danska lagar

Sedan Danmark gick med i Europeiska unionen (1973, då Europeiska gemenskapen) har rättssystemet påverkats avsevärt av europeiska gemenskapsrätten. En stor del av danska lagar och förordningar är ett resultat av krav från EU.

Dansk tvistlösning

Det danska domstolssystemet bygger på en så kallad tvåskikts-princip, vilket innebär att parterna i ett mål generellt har möjlighet att överklaga en domstols avgörande till en högre instans. Den högre domstolen kan då antingen nå samma slutsats (upprätthålla domen) eller ändra domen. Utanför de allmänna domstolarna är skiljeförfarande vanligt, särskilt inom entreprenadrättens område.

●      Byret:

De flesta mål börjar på byretsnivå, med möjlighet att överklaga till någon av landsretterna. I regel startar alla rättsfall i någon av landets 24 byretter.

●      Landsretter:

Landsretterna är överklagandeinstanserna för byretterna. Danmarks två landsretter är Västra landsretten i Viborg, som handlägger mål från Jylland, och Östra landsretten i Köpenhamn, som tar sig an mål från övriga landet.

●      Høyesteret:

Den högsta instansen i det danska rättssystemet, beläget i Köpenhamn är Høyesteret som handlägger mål från Landsretterna och prejudikatmål från sjö- och handelsöverdomstolen vilken är en specialdomstol.

Immaterialla rättigheter (IPR)

Den danska immaterialrättsförordningen (IPR/Intellectual Property Rights) bygger i första hand på EU-lagstiftning och internationella konventioner. Syftet är att skydda rättigheter för exempelvis patent, varumärken, upphovsrätt, mönsterrätt och företagsnamn.

Kontrakt och avtal i Danmark

Dansk rätt bygger på en princip om avtalsfrihet. Rättssystemet innehåller dock ett brett spektrum med regler, särskilt när det gäller konsumentskydd.

Marknadsföring av produkter

I Danmark finns regler och restriktioner gällande marknadsföring av produkter. All marknadsföring ska genomföras i enlighet med god marknadsföringssed. Marknadsföringen får exempelvis inte vara vilseledande, aggressiv eller på annat sätt olämplig. Det finns särskilda restriktioner för försäljning och marknadsföring av vissa produkter – som alkohol, tobak, läkemedel och finansiella produkter.

Förvärv av egendom i Danmark

För att kunna köpa fastighet i Danmark krävs att du antingen har en permanent bostad i Danmark, eller har bott i Danmark under en sammanhängande period av fem år. Detta gäller för medborgare och företag.

●      EU- eller EES-medborgare:

EU-medborgare och EES-medborgare kan under vissa omständigheter (exempelvis om fastigheten ska fungera som året runt-bostad) köpa egendom i Danmark utan tillstånd från det danska justitieministeriet.

●      EU- eller EES-företag:

Företag med hemvist i ett EU- eller EES-land, som har etablerats i enlighet med lagstiftning inom EU/EES, och har inrättat eller kommer att starta dotterbolag eller agenturer, eller kommer att tillhandahålla tjänster i Danmark kan under vissa omständigheter köpa fast egendom i Danmark utan att erhålla tillstånd av det danska justitieministeriet.

Tänk på – lagstiftning och finansiella råd:

Den här introduktionen är baserad på lagstiftningen i Danmark från 1 januari 2021. Texten är avsedd för allmän information – guiden kan inte ersätta juridisk eller övrig rådgivning. Kontakta Nordia Law för individuell och skräddarsydd affärsjuridisk rådgivning inom dansk lagstiftning. Behöver du finansiering eller riskavtäckning för dina affärer i Danmark finns A.B.S. Factoring till din hjälp.

 

Läs fler nyheter...

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om ni behöver en partner som kan företagsfinansiering på en global marknad.