A.B.S. Integritetspolicy

Aktualitet hos och ändringar av denna integritetspolicy

Denna integritetspolicy är giltig, och versionen härrör från maj 2018. Vidareutveckling av vår webbsida, våra erbjudanden, ändrad lagstiftning eller myndigheters riktlinjer kan göra det nödvändigt att ändra denna integritetspolicy. Du kan alltid hämta den aktuella versionen av gällande integritetspolicy på vår webbsida eller på www.abs-global-factoring.de/datenschutz/.

Förklaring av termer

Nedan förklarar vi termerna i enlighet med artikel 4 i EU:s Allmänna dataskyddsförordning (nedan kallad ”GDPR”), som omnämns i integritetspolicyn:

”Personuppgifter” (nedan kallade uppgifter) är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad en registrerad), varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt med hänvisning till en identifierare som faktorer som är specifika. Personuppgifter är därför exempelvis namn, adress, e-postadress, yrkesbeteckning, födelsedatum, telefonnummer, kundens användning, IP-adress, lokaliseringsuppgifter, genetiska uppgifter, uppgifter som rör hälsa osv.

”Behandling” är varje process som rör personuppgifter, exempelvis insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

”Begränsning av behandling” är märkningen av sparade personuppgifter, i syfte att begränsa dess framtida behandling.
”Pseudonymisering” innebär att personuppgifter kan bearbetas på ett sådant sätt, att de inte längre kan kopplas ihop med någon särskild person utan att ytterligare information tillkommer. Därför måste det garanteras att den ytterligare informationen förvaras avskild och att personuppgifterna inte kan kopplas ihop med någon person.

”Personuppgiftsansvarig” är en fysisk person, ett företag, en förening, myndighet, institution eller andra organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

”Personuppgiftsbiträde” är en fysisk person, ett företag, en förening, myndighet, institution eller andra organ som bearbetar personuppgifter på uppdrag av den ansvarige.

”Mottagare” är en fysisk person, ett företag, en förening, myndighet, institution eller andra organ till vilka personuppgifterna utlämnas, vare sig de är en tredje part eller inte.

”Tredje part” är en fysisk person, ett företag, en förening, myndighet, institution eller andra organ, än den registrerade, den registeransvarige, registerföraren och de personer som under den registeransvariges eller registerförarens direkta ansvar har befogenhet att behandla uppgifterna.

”Samtycke” av den registrerade: varje slag av frivillig, informerad och otvetydig viljeyttring, genom vilken den registrerade, antingen genom ett uttalande eller genom en entydig bekräftande handling, att denne i det konkreta fallet godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne.

ALLMÄNNA UPPGIFTER
PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Ansvarig enligt dataskyddslagstiftning, inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR):

A.B.S. Global Factoring AG
Mainzer Straße 97
DE-65189 Wiesbaden

Tel. +49 (0)611 977 10 0
E-post: mail@abs-ag.com

FRÅGOR RÖRANDE DATASKYDD

Var vänlig kontakta följande personuppgiftsbiträde vid alla typer av frågor som rör behandlingen dina personuppgifter eller för att utöva dina rätter som nämns nedan, via e-post: datenschutz@abs-factoring.com 

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
TYP AV BEHANDLADE UPPGIFTER

Vi samlar in och behandlar uppgifter (exempelvis namn), kontaktuppgifter (exempelvis e-postadresser), uppgifter om användningen (exempelvis vilka webbsidor som har besökts, vilka länkar som blivit klickade, intresse för innehåll, tidpunkt för åtkomsten, plats där åtkomsten skett från) och meta- samt kommunikationsdata (exempelvis enhetsinformation, information om webbläsare, IP-adresser) på vår webbsida.

KATEGORIER AV REGISTRERADE PERSONER

De personer vars personuppgifter registreras är alla besökare och användare av vår webbsida.

SYFTET MED BEHANDLINGEN

Vi samlar in och behandlar personuppgifter från besökarna vid vår webbsida, för att kunna kommunicera med dem och ge dem information (exempelvis förfrågningar), för att generera och genomföra statistik, målgruppsmätningar och analyser (exempelvis med analysverktyg) för att vi ska kunna utforma innehåll och funktioner på ett bättre och mer optimerat sätt, för att kunna förvalta webbsidorna tekniskt, och optimera och undanröja säkerhetsbrister.

RÄTTSLIG GRUND FÖR HANTERINGEN AV PERSONUPPGIFTER

Vi hanterar personuppgifter enbart när vi har rätt till det på grundval av rättsliga bestämmelser. Nedan nämner vi dessa rättsliga bestämmelser var och en. För övrigt har vi alltid rätt att hantera personuppgifter då den registrerade har givit sitt samtycke (se artikel 6.1 a, artikel 7 GDPR), då vi är förpliktigade att uppfylla enligt vad som gäller enligt avtalet eller innan avtalet ingås (se artikel 6.1 b, GDPR), då vi måste uppfylla skyldigheter som följer av lagstiftningen (se artikel 6.1 c, GDPR), eller bevara våra legitima rättigheter (se artikel 6.1 f, GDPR).

MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER

Vi överför till en del personuppgifter till personuppgiftsbiträdet eller andra tredje parter (exempelvis leverantörer av betalningstjänster, webbhotell, nyhetsbrevstjänster, distributionsföretag osv.) som vi samarbetar med. För dessa ändamål har vi rätt att hantera personuppgifter då den registrerade har givit sitt samtycke (se artikel 6.1 a, artikel 7 GDPR), då vi är förpliktigade att uppfylla enligt vad som gäller enligt avtalet eller innan avtalet ingås (se artikel 6.1 b GDPR), då vi måste uppfylla skyldigheter som följer av lagstiftningen (se artikel 6.1 c GDPR), eller bevara våra legitima rättigheter (se artikel 6.1 f GDPR). Vi ingår ett s.k. databehandlingsavtal med personuppgiftsbiträdet, enligt artikel 28 GDPR, enligt vilket även denne åtar sig att följa dataskyddet.

WEBBHOTELLTJÄNST

Denna webbsida använder one4vision GmbH, Residenz am Schloßgarten, Talstraße 34 – 42, DE-661 19 Saarbrücken, Tyskland, som webbhotell. De webbhotelltjänster som vi använder tjänar till att tillhandahålla följande tjänster: Infrastrukturs- och plattformstjänster, datorkapacitet, lagringsutrymme och databastjänster, säkerhetstjänster samt tekniskt underhåll, som vi nyttjar för att kunna driva denna webbsida. Den rättsliga grunden för användning av webbhotelltjänsten är bevarandet av våra berättigade intressen av analys, optimering och affärsmässig samt säker drift av vår webbsida (se artikel 6.1 f GDRP). Samarbetet med webbhotelltjänsteleverantören grundar sig även på databehandlingsavtalet som vi har slutit med dem, i enlighet med artikel 28 GDPR.

Vi, respektive vår webbhotelltjänsteleverantör, behandlar lageruppgifter, kontaktuppgifter, innehållsdata, uppgifter om enskilda kontrakt, uppgifter om användningen, meta- samt kommunikationsdata baserat på alla användare av denna webbsida.

Uppgifterna lagras så länge som det finns ett syfte för det. Därefter raderas uppgifterna, såvida inte företaget är skyldigt att spara dem enligt lagstiftningen.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER I TREDJE LAND

Vi har rätt att överföra uppgifterna till tredje land, exempelvis för att engagera en tjänsteleverantör där, givet att den registrerade har givit sitt samtycke till detta (se artikel 6.1 a, artikel 7 GDPR), då vi är förpliktigade att uppfylla enligt vad som gäller enligt avtalet eller innan avtalet ingås (se artikel 6.1 b GDPR), då vi måste uppfylla skyldigheter som följer av lagstiftningen (se artikel 6.1 c GDPR), eller bevara våra legitima rättigheter (se artikel 6.1 f GDPR). Som tredje land räknas alla länder utanför den Europeiska Unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Vid överföring av uppgifter till tredje länder efterlever vi artikel 44 ff GDPR, gällande EU:s garantier eller fastställanden gällande att det tredje landet ska erbjuda en adekvat dataskyddsnivå, samt att nödvändiga avtal, exempelvis standardavtalsklausuler, förekommer i förekommande fall.

Kontakt
När du kontaktar oss via e-post, fax, telefon eller post behandlas de uppgifter som du har delat med oss (exempelvis e-postadress, namn, telefonnummer, faxnummer, adress) för att vi ska kunna svara på dina frågor. Vi är behöriga till detta enligt artikel 6.1 b GDPR. Användarens uppgifter kan dessutom lagras i ett CRM-system, eller i en jämförbar databank.

Vi raderar alla uppgifter efter det att lagringen inte längre är nödvändig, alternativt begränsar deras behandling, i den mån det på grund av lagstiftning föreligger en allmän skyldighet att lagra uppgifterna.

Den minsta uppsättning uppgifter som du måste förmedla till oss för att vi ska kunna bearbeta din förfrågan anges som obligatoriska fält i formuläret. Det är frivilligt att lämna ytterligare uppgifter. Överföringen av dina uppgifter sker i krypterad form enligt den senaste tekniska utvecklingen.

Vi raderar alla uppgifter efter det att lagringen inte längre är nödvändig, alternativt begränsar deras behandling, i den mån det på grund av lagstiftning föreligger en allmän skyldighet att lagra uppgifterna.

RADERING/BLOCKERING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi lagrar dina personuppgifter bara så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som nämns här. Vi lagrar dessutom enbart dina uppgifter när lagstiftning kräver ett bevarande av uppgifterna föreligger (exempelvis sex år enligt § 257 HGB, Handelsgesetzbuch, den tyska konsumentlagen och tio år enligt § 147 AO, Abgabenordnung, den tyska skattelagen för kommersiella brev och affärsbrev, fakturor, erbjudanden o.d.). Då syftena med lagringen inte längre föreligger och då fristen för den allmänna skyldigheten för lagring av uppgifterna har löpt ut kommer dessa att blockeras eller raderas i enlighet med artikel 17, 18 GDPR.

KRYPTERAD ÖVERFÖRING AV DINA UPPGIFTER

Alla personuppgifter som du anger på vår webbsida och sänder över till oss kommer att överföras till vår webbsida i krypterad form enligt den senaste tekniska utvecklingen.

Vi säkrar dessutom vår webbsida och tillhörande datorsystem med hjälp av tekniska och organisatoriska åtgärder mot förlust, förstörelse, åtkomst, förändring eller spridning av dina personuppgifter av obehöriga personer.

INSAMLING AV INLOGGNINGSUPPGIFTER OCH WEBBSERVERNS LOGGFILER

På grundval av vårt berättigade intresse för optimering och den affärsmässiga driften av vår webbsida enligt artikel 6.1 f GDPR, samlar vi in följande data om varje åtkomst till vår webbsida (s.k. webbserver-loggfiler):

 • användarens IP-adress
 • namn på den webbsida som besökts
 • fil, datum och tidpunkt för besöket
 • överförd datamängd (skickade Byte)
 • meddelande via lyckat anrop
 • typ av webbläsare samt version
 • htaccess-användare
 • den frågandes internetleverantörs domännamn
 • protokoll (t.ex. http 2.0)
 • status
 • hänvisande URL (den senast besökta webbsidan innan vår webbsida besöktes)
 • användaragent
 • användarens operativsystem

Uppgifterna används för statistiska analyser för driften, säkerheten och optimeringen av webbsidan. Uppgifterna lagras av säkerhetsskäl (exempelvis för att klara upp bedrägerier/missbruk). IP-adressen lagras i avidentifierad form. Om en lägre lagring krävs för att användas som bevis, raderas de efter att ärendet har fått en slutgiltig lösning.

DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD

Du har alltid rätt till en kostnadsfri information och en kopia med dina personuppgifter som lagrats hos oss (se artikel 15 GDPR).

Du har rätt att begära rättelse eller komplettering av dina inkorrekt lagrade personuppgifter (se artikel 16 GDPR).

Du har rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter (se artikel 18 GDPR) och rätt till att få dina personuppgifter raderade (se artikel 17, GDPR). Någon radering av dina personuppgifter är inte möjlig, om vi är förpliktigade att fortsätta lagra personuppgifterna på grund av förvaltningen av kontraktet eller det på grund av övriga rättsliga bestämmelser krävs att uppgifterna fortsätter att sparas. Då blockerar vi dina personuppgifter i stället för att radera dem.

Du har dessutom rätt att kräva ut de uppgifter som finns lagrade hos oss, samt att kräva att vi överför dem till ett annat företag respektive låta oss överföra dem (se artikel 20 GDPR).

Du har dessutom rätt att motsätta dig framtida behandling av registrerade personuppgifter (se artikel 21 GDPR).

Du har vidare rätt att i framtiden återkalla tidigare lämnat samtycke (se artikel 7.3 GDPR).

För att utöva ovan nämnda rättigheter hänvisar vi dig till:

Michael Meyer
Personuppgiftsbiträde (certifierad av de tyska industri- och handelskamrarna, IHK)
Königsstraße
DE-084 12 Werdau
Tyskland
E-post: michael.meyer.consulting@t-online.de

Du kan dessutom vända dig med klagomål till behörig tillsynsmyndigheterna för uppgiftsskydd (se artikel 77 GDPR).

Kakor
Det lagras dessutom kakor på din dator när du använder vår webbsida. Kakor är små textfiler som gör det möjligt att lagra relaterad information på användarens åtkomstenhet (pc, smart mobil). De syftar till att göra webbsidorna mer användarvänliga (exempelvis genom att lagra inloggningsuppgifter), samla in statistisk information om hur webbsidan används och för analys med syfte att förbättra webbsidan. Kakor kan inte utföra några program eller överföra några virus till din dator.

Du kan förhindra att vissa eller alla kakor sparas, genom att du gör motsvarande säkerhetsinställningar på din webbläsare. De kakor som redan har sparats kan raderas i din webbläsare. Om du gör det, kan din användning av webbsidan eventuellt komma att begränsas.

Denna webbsida använder följande typer av kakor:

Permanenta kakor
Tillfälliga kakor
Permanenta kakor raderas automatiskt efter en förutbestämd tidsperiod, som kan skilja sig från kaka till kaka. Du kan när som helst radera kakorna med hjälp av din webbläsares säkerhetsinställningar.

Tillfälliga kakor raderas automatiskt när du stänger webbläsaren eller loggar ut. Sessionskakor räknas till dessa. De lagrar ett s.k. session-id, som kan klassificera din webbläsares olika förfrågningar under sessionen. På så sätt kan din dator kännas igen när du kommer tillbaka till vår webbplats.

GENERELL INVÄNDNING MOT KAKOR MED MARKNADSFÖRINGSSYFTE

Du kan även motsätta dig generell användning av kakor som syftar till att göra målgruppsmätningar eller har marknadsföringssyfte, via annonsnätverksinitiativets sida för avaktivering (http://optout.networkadvertising.org/) och den amerikanska webbsidan (http://www.aboutads.info/choices) eller den europeiska webbsidan (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

Sparandet av kakor kan förhindras även genom att du gör motsvarande säkerhetsinställningar på din webbläsare. Då kan däremot eventuellt inte längre denna webbsidas alla funktioner användas.
Dessa möjligheter gäller för alla kakor respektive analysverktyg som nämns nedan, som vi använder på denna webbsida av marknadsföringssyfte.

INTEGRATION AV TJÄNSTER OCH TREDJE PARTS INNEHÅLL

På vår webbsida använder vi, på grundval av vårt berättigade intresse (d.v.s. intresse av analys, optimering och affärsmässig drift av vår webbsida enligt artikel 6.1 f GDPR) tredje parts innehålls- eller tjänsteutbud, för att integrera deras innehåll och tjänster såsom exempelvis videor eller typsnitt (nedan hänvisat till som ”innehåll”).

Detta förutsätter alltid att tredje part som erbjuder detta innehåll tar del av användarens IP-adress, eftersom de annars inte kan skicka vidare innehållet till din webbläsare. IP-adressen är därför ett krav för att detta innehåll ska visas. Vi strävar efter att enbart använda sådant innehåll som leverantören av respektive IP-adress enbart använder för att leverera innehållet. Tredje part kan dessutom använda s.k. pixeltaggar (osynlig grafik som även kallas webb-beacons) för statistiska eller marknadsföringsmässiga syften. Pixeltaggarna samlar information som kan användas för att analysera besökartrafiken på denna webbsidas olika sidor. Pseudonym information kan dessutom lagras i kakor på användarens enhet och även innehålla teknisk information om webbläsaren och operativsystemet, hävisande url, tid för besöket samt ytterligare uppgifter om användningen av vårt onlineerbjudande, samt även koppla ihop sådan information som kommer från andra källor.

YOUTUBE

Denna webbsida bäddar in YouTube-videor. Operatören av motsvarande plug-in är Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, respektive YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Den rättsliga grunden för databehandlingen inom ramen för denna användning är bevarandet av våra berättigade intressen av analys, optimering och affärsmässig samt säker drift av vår webbsida (se artikel 6.1 f GDRP).

När du besöker en sida med plugin för YouTube skapas en länk till YouTubes servrar. Därvid får YouTube information om vilka sidor du besöker. När du är inloggad på ditt YouTube-konto, kan YouTube koppla ihop ditt surfbeteende med dig personligen. Du kan förhindra detta genom att först logga ut från ditt YouTube-konto.

Om en YouTube-video startas, placerar YouTube kakor som samlar information om användarbeteendet.

Om man har avaktiverat en sådan lagring av kakor för Google-Ads-programmet, behöver man inte heller räkna med några sådana kakor när man tittar på YouTube-videor. Men YouTube placerar även icke-personlig användarinformation i andra kakor. Om du vill undvika detta, behöver du förhindra att kakor lagras i din webbläsare. Du kan även placera ett opt-out-webbläsartillägg: https://adssettings.google.com/authenticated.

Du kan hitta ytterligare information om dataskydd i YouTubes integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=se&gl=sv

GOOGLE ANALYTICS

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”). Databehandlingen sker baserat på vårt berättigade intresse, enligt artikel 6.1 f GDPR (affärsintressen vid användandet av webbsidan, optimering av online-erbjudandet).
Vi använder enbart Google Analytics i kombination med en aktiv IP-avidentifiering, och IP-adresser bearbetas enbart vidare i förkortad form, för att utesluta möjligheten till någon direkt hänvisning till individer. Det innebär att din IP-adress förkortas av Google i den Europeiska unionens medlemsstater eller i andra stater som är parter i avtalet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där.

Google Analytics använder s.k. ”kakor”, dvs textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av hur du använder webbplatsen. Den information om din användning av den här webbplatsen som skapas av kakan, överförs i regel till en server i USA som tillhör Google, där de sparas.

Google är certifierat inom ramen för Privacy-Shield-avtalet och garanterar därigenom att efterleva europeisk lagstiftning om dataskydd.
På uppdrag av denna webbsidas personuppgiftsansvarige kommer Google att använda informationen som registrerats, för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om aktiviteterna på webbplatsen och tillhandahålla ytterligare tjänster till webbsidans personuppgiftsansvarige i samband med användningen av webbplatsen och Internet.

IP-adressen som inom ramen för Google Analytics överförs av din webbläsare förs inte samman med andra uppgifter från Google. Du kan inaktivera sparandet av kakor genom att ändra inställningarna för din webbläsare. Vi vill dock gärna poängtera att detta kan begränsa din åtkomst till hela webbsidans alla funktioner.

Du kan dessutom motsätta dig att uppgifterna som skapas av kakan som har att göra med din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samlas in och bearbetas av Google, genom att du laddar ner och installerar det insticksprogram till webbläsaren som finns tillgängligt på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Du kan även (gäller även vid användningen av webbsidan via en mobil webbläsare) förhindra att dina uppgifter samlas in och bearbetas av Google Analytics genom att aktivera denna länk. Då du aktiverar länken placerar du ett opt-out-webbläsartillägg på din dator. Var vänlig och observera att om du raderar kakor på din enhet behöver du aktivera länken på nytt.

GOOGLE MAPS

På denna webbsida använder vi enbart Google Maps erbjudande. På så sätt kan vi visa dig interaktiva kartor direkt i webbsidan och göra det möjligt för dig att använda kartfunktionen på ett bekvämt sätt.

Vi har integrerat Google Maps på vår webbsida med hjälp av en länk på Googles sidor. I och med besöket på vår webbsida och integreringen med Googles webbsida erhåller Google information om att du har besökt motsvarande undersida på vår webbsida. Dessutom kommer åtminstone din IP-adress att överföras. Det gäller oberoende av om Google har tillhandahållit ett användarkonto, som du är inloggad på, eller om inget användarkonto föreligger. Om du är inloggad på Google, kommer dina uppgifter kopplas ihop direkt med ditt konto. Om du inte vill kopplas ihop med din profil på Google, behöver du logga ut dig innan du aktiverar knappen. Google lagrar dina uppgifter som användarprofil och använder dem för syftena reklam, marknadsundersökning och/eller för att skräddarsy utformningen av sin webbsida. En sådan utvärdering sker i synnerhet (även för användare som ej är inloggade) för att tillhandahålla skräddarsydd reklam och för att informera andra användare i det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbsida. Du har rätt att motsätta dig bildandet av en sådan användarprofil, men du behöver vända dig till Google för att utöva denna rätt. Google bearbetar dina personuppgifter, även i USA, och har underkastat sig Privacy-Shield-avtalet mellan EU och USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Ytterligare information om syftet och omfattningen av insamlingen av data och dess bearbetning samt möjligheter till att motsätta sig denna återfinns här:

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=sv, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.