Parter och förpliktelser

A.B.S. Global Factoring AB är förpliktad att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks vid behandling av personuppgifter. Skyddet för den personliga integriteten regleras i personuppgiftslagen. I denna policy nedan kallas du och/eller ditt företag för Företaget och A.B.S. Global Factoring AB, 556929-0769, Box 1107, 131 26 Nacka Strand, för A.B.S.

Vilka personuppgifter behandlas?

De personuppgifter som A.B.S. behandlar är uppgifter som Företaget lämnar vid kontaktförfrågan via våra formulär på hemsidan, registrering av nyhetsbrev eller ansökan om samarbete vid fakturaköp, eller personuppgifter som återfinns på en faktura vid fakturaköp. Uppgifterna kompletteras vid förberedelse av tjänsten t.ex. med kreditupplysning och i övrigt vid administration av avtalet/tjänsten med Företaget. Uppgifter om företrädare för kunden, t.ex. firmatecknare, styrelseledamot, styrelsesuppleant, förmyndare, gode män eller ombud behandlas också. Personuppgifterna behandlas av A.B.S. som är personuppgiftsansvarig, och kan komma att utlämnas till andra företag inom A.B.S. koncernen eller som A.B.S. samarbetar med, t.ex. Bankgirocentralen, Plusgirot och penningförmedlare vid redovisning av in- och utbetalningar. Personuppgifter utlämnas till samarbetspartners och myndigheter bland annat vid kreditbevakning, inkassoåtgärder eller rättsliga åtgärder.

Kakor (cookies)

A.B.S. hemsida innehåller cookies. Cookies möjliggör att hemsidan kommer ihåg viktig information och förbättra din upplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att cookies används för detta ändamål. Om du inte vill ta emot cookies kan du ändra inställningar för cookies i din webbläsare.

På nedan länkar kan du läsa mer om cookies och hur du ändrar dina inställningar:

Ändamål med behandling av personuppgifter

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är administration av kundförhållandet, egen administration och statistik samt marknadsföring och marknadsundersökning. Det innebär att personuppgifter behandlas för förberedelse för avtal och fullgörelse av ingångna avtal, framställning av underlag för in- och utbetalning till annan penninginrättning, framställning av meddelanden och underlag om rättsliga åtgärder som avser vår fordran, framställning av underlag för ekonomisk redovisning och riskhantering, kund- och försäljningsanalyser och annan planering av verksamheten, framställning av meddelanden för direktreklam, telemarketing och marknadsundersökningar, kreditprövning och regelbunden kreditbevakning, noteringar i samband med frågor och klagomål samt sambearbetning med annat register för adressuppdateringar. A.B.S. kan komma att överföra kundinformation till missbruksregister i de fall kredit sägs upp på grund av gravt eftersatt betalningsskyldighet, gravt överskriden kreditgräns eller på grund av att kredit beviljats under falska förutsättningar. Behandling av personuppgifter sker också för att A.B.S. ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

A.B.S. sparar dina uppgifter så länge Företaget använder A.B.S. tjänster, det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i detta dokument. Vid Avtalets upphörande har A.B.S. rätt att radera alternativt anonymisera Användarens personuppgifter.

Vilka rättigheter har du?

Företaget äger rätt att en gång per år, kostnadsfritt, begära ett registerutdrag från A.B.S. för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om Företaget. A.B.S. ska, om Företaget så begär, rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Om du vill veta mer

Har du frågor om detta dokument och behandlingen av personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta oss via e-post på info@absfactoring.se