Eva Sartorius träffar Carsten Haeming

Fluktuerande börskurser och brutna distributionskedjor. Coronavirus har medfört stor osäkerhet för företag och kapitalmarknaden. Det är fortfarande svårt att förutsäga när vi kommer tillbaka till normaliteten. Detta sätter en stor belastning på den dagliga verksamheten hos många företagare. M&A-marknaden påverkas också.

När det gäller transaktionsprocesser som under en lång tid planerats, uppstår frågan före övertagandet: Hur kommer säljare och investerare hantera den ökade osäkerheten? Detta går Eva Sartorius, EVP ABS Global Factoring och Carsten Haeming, VD för Corporate Finance Mittelstandsberatung GmbH, igenom i denna intervju.

2020 drabbade olika branscher med olika svårigheter, hur upplever du att M&A-marknaden har påverkats de senaste månaderna?

Carsten Haeming: Vi har verkligen upplevt ett mycket händelserikt år! Ett år som präglades av förändringar, möjligheter och utmaningar inom M&A-marknaden. För många medelstora företagare har coronapandemin visat vägen för deras framtid.

Verkställande direktörer utvärderar kontinuerligt sin affärsmodell och enskilda affärsområden och reflekterar över sina kärnkompetenser. Som M&A-konsulter känner vi av detta och framförallt då möjligheten till outsourcing av delar av företaget i form av så kallade carve-outs efterfrågas alltmer.

I övrigt så har vi också sett att många planerade försäljningar av solventa företag har skjutits upp eftersom värderingsnivån totalt sett har minskat. Dessutom har många investerare blivit betydligt mer riskaverta. När det gäller internt övertagande av företag är bilden emellertid ambivalent. Allt beror på företagarens individuella situation. Vissa ägare som tillhör den något äldre generationen föredrar ägarbyte, eftersom de inte längre har styrkan att gå igenom en ny kris. Medan andra absolut inte vill sälja sitt livsverk under marknadsvärde. De  väntar därför tills dess att försäljningen och resultatet stiger igen och de kan få ett högre pris.

Hur bedömer du framtidsutsikterna?

Carsten Haeming: I framtiden kommer vi se många “distressed M&A”,  vi ser redan nu en kraftig ökning av antalet ärenden. Vi förväntar oss även ett stort antal nödförsäljningar och konkurser under det kommande året. För vissa företag finns det därför attraktiva möjligheter för ytterligare intressanta förvärv och långtgående marknadskonsolideringar.

Som sagt är det ett mycket dynamiskt år som har medfört radikala förändringar i alla led och dess följder kommer vara synliga under de närmaste åren.

Hur ska medelstora företag hantera den aktuella krissituationen?

Carsten Haeming: Eftersom coronapandemin och dess långtgående ekonomiska konsekvenser fortsatt inte kan förutses, rekommenderar vi våra kunder att först och främst genomföra en professionell ekonomisk analys. En en detaljerad likviditetsplan är också bra.

Bland medelstora företag ser vi ofta ett tydligt behov av att “komma ikapp”. Det bör vara tydligt för varje verkställande direktör hur företagets likviditetssituation ser ut, vilka affärsområden som är lönsamma eller går med förlust. Och framförallt, i vilken utsträckning kassaflödet kan förändras om inte förväntningarna nås.

Vad är dina råd till dessa företag?

Carsten Haeming: Vilka åtgärder som bör tas och när, kan härledas från en integrerad planeringsmodell med en scenarioanalys. I vilket fall som helst är det klokt att sänka kostnaderna, omvärdera den egen affärsmodellen och undersöka alternativa inkomstkällor i kristider.

Att återgå till ens kärnkompetens kan också vara en bra lösning. Vi rekommenderar också för de företagare som redan påverkas av likviditetsflaskhalsar, ska överväga möjligheten till en minoritetsandel från en extern investerare (family office, private equity). Om detta ger ytterligare mervärde (t.ex. nätverk, expertis, know-how) utöver nytt kapital kan företaget till och med komma starkare ut ur krisen.

Har du några råd till lönsamma företag?

Carsten Haeming: Ja vi får inte glömma att vissa företag faktiskt kan dra nytta av den nuvarande situationen. För lönsamma företag finns det just nu en unik möjlighet att ta över strategiskt intressanta företag eller konkurrenter relativt billigt. Potentiella synergier finns längs hela värdekedjan.

De typiska konsekvenserna av en framgångsrik integration efter en slutförd köpprocess är en ökning försäljning och resultatet. Även en större kundbas, bättre förhandlingsposition med leverantörer eller betydande besparingar kan resultat vara av synergier. Ett köp kan också vara intressant med tanke på den egna digitaliseringen. Övertagandet av en startup kan faktiskt resultera i en “makeover” för många medelstora företag. Men som alltid beror det på en analys av respektive ramvillkor för att avgöra vilken investering som ger störst mervärde i varje enskilt fall.

Du har varit involverad i M&A-transaktioner i mer än tio år, ser du dig själv konfronterad med speciella utmaningar under dessa tider?

Carsten Haeming: I allmänhet är varje M&A-transaktion förknippad med utmaningar, eftersom varje transaktion är individuell och komplex på sitt eget sätt. En särskild utmaning i samband med coronapandemin är det växande antalet nödförsäljningar. Då säljs ett företag som har ekonomiska bekymmer under tidspress. Som M&A-konsulter strävar vi alltid att uppnå de individuella målen för våra klienter. På säljarens sida kan det vara att säkra en position på lång sikt, behålla jobb eller få högsta möjliga försäljningspris.

Men om vi får uppdraget när bolaget redan är på nedgång och har ekonomiska svårigheter, befinner vi oss i en svår förhandlingsposition. Då är det brådskande att få till en affär. En klassisk M&A-process vanligtvis tar mellan sex och nio månader. Vid en nödförsäljning måste jobbat göras på hälften av tiden. Potentiella köpare vet naturligtvis också om detta. Ur en M&A-rådgivares synvinkel är det faktum att säljarna efter många bra år ofta har orealistiskt höga förväntningar på försäljningspriset. Naturligtvis försöker vi få till bästa möjliga affär genom en professionell sökning efter köpare, en attraktiv säljhistoria och skickliga förhandlingar. Men vi råder alla företagare att starta en försäljningsprocess tidigt. Helst redan innan de ha kniven mot strupen så att de kan belönas med ett rimligt pris för sitt livsverk.

 


Behöver du ökat röreslekapital i och med en M&A-transaktion?

Vi på A.B.S. Factoring är specialiserade på tillväxtfinansiering och stödjer dagligen ambitiösa tillväxtbolag med likviditet och trygghet. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag?  Kontakta oss så sätter vi oss in i din affär.

Läs fler nyheter...

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om ni behöver en partner som kan företagsfinansiering på en global marknad.