Med insikter i norsk lagstiftning och affärskultur kan ditt bolag göra enklare – och smidigare – affärer med landet. Nordia Law, en nordisk affärsjuridisk byrå, guidar företag genom Nordens lagar och kultur. Del 2 av 5: Norge.

Introduktion till nordiska lagar – och Nordia Law

Nordia Law är en affärsjuridisk byrå som hjälper både nationella och internationella kunder med att göra bättre affärer i de nordiska länderna. A.B.S. Factoring i samarbete med Nordia Law delar här med sig av en guide för företag som redan verkar i Norden – eller vill börja göra affärer i de nordiska länderna.

Norsk lagstiftning och affärskultur

Norska lagar och praxis

Norsk lag är ett civilrättssystem som bygger på skrivna lagar kompletterade med rättspraxis. Norge är inte medlem i Europeiska unionen, men tack vare EES-avtalet har många EU-direktiv ändå implementerats i den norska lagstiftningen.

Starta bolag i Norge

Vid etablering av aktiebolag i Norge är det vanligt med detaljerade bolagsordningar, och aktieägarna ingår ofta ett aktieägaravtal. Det är relativt enkelt att starta ett företag i Norge. Den mest tidskrävande processen brukar vara att öppna ett bankkonto, på grund av strikt penningtvättslagstiftning.

Kontrakt och avtal

Det norska rättssystemet bygger på avtalsfrihet. I den norska avtalslagen finns de viktigaste bestämmelserna om avtal – avtalets rättsverkan, auktorisation, ogiltighet.

Anställning och rättigheter

Som anställd i Norge har man ett bra skydd och rättigheter. Vid ingående av anställningsavtal, eller uppsägning av en anställning, måste en rad specifika krav och förfaranden följas.

Offentliga upphandlingar

De norska myndigheterna är stora köpare av produkter och tjänster, cirka 55 miljarder euro årligen. Lagstiftningen bygger på EU-direktiv, och en stor del av inköpen ligger under EU:s tröskelvärden.

Äga och arrendera i Norge

Det finns i princip inga lagkrav för att äga, arrendera eller på annat sätt investera i fastigheter i Norge. Vissa fastighetsköp behöver dock ett offentligt godkännande. Konsumenter har ett bra skydd, och försäljning av fastigheter till konsumenter regleras av Försäljningslagen. Fastighetsmarknaden regleras också av flera standardkontrakt.

Immateriella rättigheter (IPR)

De norska IPR-bestämmelserna bygger till största delen på EU-regler och internationella konventioner. Du måste dock lämna in en separat registrering i Norge för att din immateriella egendom ska verkställas i landet, eftersom en EU-registrering inte ingår då Norge inte är medlem i Europeiska unionen. Den norska myndigheten för industriell egendom (Patentstyret) hanterar patent-, varumärkes- och mönsterregistrering.

Marknadsföring i Norge

I Norge finns det begränsningar för marknadsföring mot barn och konsumenter. De har specifika marknadsföringsregler för exempelvis TV-reklam och marknadsföring av läkemedel, spel och finansiella produkter. Det är i allmänhet förbjudet att marknadsföra alkohol och tobaksvaror.

Olja och gas – värdefull industri

Olje- och gasindustrin är en av de viktigaste och mest värdefulla industrierna i Norge. De flesta kontrakt som ingås inom olje- och gassektorn idag är antingen standardkontrakt eller i enlighet med dem. Petroleumprospektering och -produktion ska också utföras i enlighet med norska petroleumslagen.

Tvistlösning

Norge har ett domstolssystem i tre instanser; tingerettene, lagmansrettene och Høyesterett, vilka hanterar civila mål och brottmål. Därutöver finns vissa domstolar begränsade till särskilda rättsområden. Norge använder även en förlikningsnämnd för mindre civilrättsliga tvister. Vid större tvister är skiljeförfarande vanligt.

Beskattning i Norge

Det är olika beskattningsregler beroende på om du etablerar och driver ett aktiebolag i Norge, är egenanställd eller är anställd i ett norskt företag. De flesta internationella skattefrågor behandlas av Centralskattekontoret (SFU).

Norsk affärskultur

När du gör affärer med norrmän kommer du sannolikt uppleva att de är pragmatiska och lösningsorienterade. Beslutsfattandet kan gå snabbt och vara obyråkratiskt. Några nyckelelement i norsk affärskultur är brist på hierarki då fokus istället ligger på jämlikhet, samarbete och förtroende. Det är viktigt med balans mellan arbete och privatliv.

Tänk på – lagstiftning och finansiella råd:

Den här introduktionen är baserad på lagstiftningen i Norge från 1 januari 2021. Texten är avsedd för allmän information – guiden kan inte ersätta juridisk eller övrig rådgivning. Kontakta Nordia Law för individuell och skräddarsydd affärsjuridisk rådgivning inom norsk lagstiftning. Behöver du finansiering eller riskavtäckning för dina affärer i Norge finns A.B.S. Factoring till din hjälp.

Lästips från Nordia Law och A.B.S. Factoring:

  1. Dansk lagstiftning

 

Läs fler nyheter...

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om ni behöver en partner som kan företagsfinansiering på en global marknad.