Kunskap om svenska lagar underlättar för ditt bolag att göra affärer. Nordia Law, en nordisk affärsjuridisk byrå, guidar företag genom Nordens lagar och kultur. Del 4 av 5: Sverige.

Introduktion till nordiska lagar – och Nordia Law

Nordia Law är en affärsjuridisk byrå som hjälper både nationella och internationella kunder med att göra bättre affärer i de nordiska länderna. A.B.S. Factoring i samarbete med Nordia Law delar här med sig av en guide för företag som redan verkar i Norden – eller vill börja göra affärer i de nordiska länderna.

 

Svenska lagar – introduktion för företag

Svenskt rättsystem

Svensk lag är ett civilrättsystem som bygger på skrivna lagar, som baseras på fyra grundlagar. En av dessa grundlagar är tryckfrihetsförordningen, och är en av de äldsta i sitt slag. Sverige är medlem i Europeiska unionen, vilket innebär att svensk lag lyder under EU:s lagstiftning.

Kontrakt och avtal

Svensk avtalsrätt bygger på avtalsfrihet. Vissa rättigheter och skyldigheter är lagstadgade, dock gäller de endast om inget annat anges i avtalet. Vissa undantag finns, exempelvis inom konsumentskydd. Generellt sett föreligger inga formkrav, det finns dock undantag exempelvis när det gäller fastighetsförvärv.

Anställning och kollektivavtal

Anställda i Sverige har generellt sett ett högt anställningsskydd. Kraven på uppsägning av anställda är höga, och uppsägningsprocessen är väldigt reglerad. Vissa är undantagna från lagen om anställningsskydd, exempelvis anställda i ledande positioner. Arbetsrätten kompletteras i stor utsträckning av kollektivavtal. Det finns omfattande förhandlingsrättigheter, och en stor del av den arbetande befolkningen är medlemmar i fackföreningar.

Marknadsföring i Sverige

I Sverige finns regler och restriktioner kring marknadsföring av produkter. All marknadsföring ska genomföras i enlighet med god marknadsföringssed. Marknadsföring får inte vara vilseledande eller på annat sätt olämplig. Det finns särskilda restriktioner för försäljning och marknadsföring av vissa produkter, exempelvis alkohol, tobak, läkemedel och finansiella produkter. I Sverige finns Reklamombudsmannen (RO), näringslivets självreglering som verkar för en hög etisk nivå i kommersiell marknadskommunikation.

Fastigheter och tomträtt

Det finns inga generella begränsningar för utländska investerare att förvärva eller hyra ut fastigheter i Sverige. Dock kan användningen av fastigheten begränsas på grund av exempelvis plan- eller miljöbestämmelser. Alla ägarregister och många tomträttsregister förs i ett offentligt fastighetsregister. I Sverige finns det som kallas allemansrätten, som ger vem som helst rätt att tillträda privat och offentligt ägd mark. Allemansrätten gäller dock inte privata trädgårdar, och kan begränsas i naturreservat och andra skyddade områden.

Offentliga upphandlingar i Sverige

Värdet av offentlig upphandling i Sverige motsvarar ungefär 1/6 av Sveriges BNP. Offentlig upphandling regleras av flera lagar. EU-direktiv har implementerats, vilket bland annat innebär att processen måste vara öppen, rättvis och icke-diskriminerande. Resultatet av en offentlig upphandling kan överklagas till förvaltningsrätten.

Företagsrekonstruktion och insolvens

Om ett företag är på obestånd (inte kan betala sina skulder) kan en tingsrätt försätta företaget i konkurs, efter ansökan av företaget själv eller en borgenär. När företagets försätts i konkursutser domstolen en förvaltare som ska sköta konkursens egendom. Förvaltarens uppdrag är att använda konkursboets tillgångar till förmån för borgenärerna.

I vissa fall kan ett företag med ekonomiska svårigheter undvika konkurs genom rekonstruktion Det är ett förfarande som regleras enligt lag och vanligtvis innebär en omförhandling av förfallna skulder. En grundläggande förutsättning för rekonstruktion är att det finns en möjlighet att företaget så småningom kan bli lönsamt.

Arvsrätt och äktenskap

Arvsskifte regleras av lag. Men det kan ändras genom ett testamente, dock har barn till den avlidne rätt till en lagstadgad arvsandel som motsvarar hälften av den egendom som skulle ha gått i arv. Det finns ingen arvsskatt i Sverige.

När det gäller äktenskap blir en makes egendom giftorättsgods i äktenskapet. Huvudregeln är att giftorättsgodset ska delas lika mellan makarna efter en skilsmässa. Makarna kan dock komma överens om annat. Liknande regler gäller för ogifta partner.

Vid tvist om fördelning av egendom kan rätten i båda ovan nämnda situationer förordna en boförvaltare att besluta om bodelningen. Ett sådant beslut kan överklagas.

Tänk på – lagstiftning och finansiella råd:

Den här introduktionen är baserad på lagstiftningen i Sverige från 1 januari 2021. Texten är avsedd för allmän information – guiden kan inte ersätta juridisk eller övrig rådgivning. Kontakta Nordia Law för individuell och skräddarsydd affärsjuridisk rådgivning inom svensk lagstiftning. Behöver du finansiering eller riskavtäckning finns A.B.S. Factoring till din hjälp.

Lästips från Nordia Law och A.B.S. Factoring:

●      Dansk lagstiftning

●      Finsk lagstiftning och kultur

●      Norsk lagstiftning och kultur

Läs fler nyheter...

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om ni behöver en partner som kan företagsfinansiering på en global marknad.