Insikter om svenska lagar och affärskultur gör det enklare för ditt bolag att göra en bra affär i Sverige. Nordia Law, en nordisk affärsjuridisk byrå, guidar företag genom Nordens lagar och kultur. Del 5 av 5: Sverige.

Introduktion till nordiska lagar – och Nordia Law

Nordia Law är en affärsjuridisk byrå som hjälper både nationella och internationella kunder med att göra bättre affärer i de nordiska länderna. A.B.S. Factoring i samarbete med Nordia Law delar här med sig av en guide för företag som redan verkar i Norden – eller vill börja göra affärer i de nordiska länderna.

Svensk lagstiftning och affärskultur

Att driva aktiebolag i Sverige

Det finns detaljerade bestämmelser om hur man bildar, driver och likviderar ett aktiebolag – som är en av de vanligaste bolagsformerna i Sverige. Bolagsverket och Skatteverket är två svenska myndigheter som kan hjälpa till med både uppstart och information. Det är vanligt att upprätta aktieägaravtal och mer detaljerade bolagsordningar som kompletterande instrument för bolagsstyrning.

Immateriella rättigheter (IPR)

Som medlem i Europeiska unionen är Sverige skyldigt att följa EU:s lagstiftning om immateriella rättigheter. Sverige har därtill ratificerat TRIPS-avtalet. Utöver det internationella samarbetet har Sverige egna lagar kring exempelvis upphovsrätt, patent, varumärken, mönster.

Patent- och registreringsverket (PRV) spelar också en viktig roll inom immateriella rättigheter. Vad gäller tvister är Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen specialdomstolar som inrättades 2016. Dessa två domstolar prövar alla mål och ärenden i Sverige som rör immaterialrätt.

Svensk beskattning

Sverige har ett progressivt inkomstskattesystem. Skattesatsen på kapitalvinster är 30 procent och bolagsskatten är 22 procent. Skatteärenden prövas i förvaltningsdomstolarna, men det finns även en statlig myndighet (Skatterättsnämnden) som ansvarar för att tillhandahålla juridiskt bindande förhandsbesked som svar på skattefrågor.

Brottmål och tvistelösning i Sverige

Brottmål och tvistemål i Sverige handläggs i 48 tingsrätter, sex hovrätter och Högsta domstolen. Dessutom finns särskilda domstolar för exempelvis arbetsrätt, immaterialrätt och miljörätt. De flesta tvister förliks dock innan de prövas i domstol.

Skiljeförfarande är en vanlig metod för att lösa tvister i Sverige. Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut är ett känt forum för både inhemska och internationella tvister.

Svenska försäkringsavtal

Försäkringsavtalslagen från 2005 är den huvudsakliga rättskällan när det gäller försäkringsavtal. Bestämmelserna i lagen är obligatoriska till förmån för den försäkrade, om inte annat anges. Finansinspektionen är den svenska myndigheten som ansvarar för tillsyn över försäkringsbolag.

Ekonomiska brottmål och straffrätt

Ekonomisk brottslighet innebär frågor om brott i samband med kommersiell verksamhet, exempelvis mutor, korruption, penningtvätt, bedrägeri, skatt, insiderhandel och marknadsmissbruk. De aktuella straffrättsliga bestämmelserna finns i den svenska brottsbalken, men även i flera andra särskilda lagar. Det är vanligt att svenska företag använder förebyggande åtgärder och efterlevnadsprogram för att minska risken för civilrättsliga och straffrättsliga påföljder.

Svensk idrott och sport

Idrotten i Sverige är organiserad som en fri och frivillig rörelse, med ekonomiskt stöd från staten. Lokala idrottsklubbar är grunden för idrottsrörelsen. Riksidrottsförbundet är den samlande organisationen på riksnivå.

Ett aktuellt ämne i Sverige är hur man förhindrar att matchfixning sker inom främst fotbollen.

Affärskultur i Sverige

I Sverige tilltalar kollegor varandra på ett avslappnat sätt. Oavsett titel är alla på förnamnsbasis. Dessutom är svenska företag vanligtvis mindre hierarkiska än företag i andra länder.

Punktlighet är viktigt för svenskar, särskilt när det kommer till affärer. Se till att dyka upp på ett möte i tid och håll dig till agendan för att avsluta i tid. Det är inte läge att skryta eller vara framfusig eftersom svenskar i allmänhet är ganska lågmälda.

Tänk på – lagstiftning och finansiella råd:

Den här introduktionen är baserad på lagstiftningen i Sverige från 1 januari 2022. Texten är avsedd för allmän information – guiden kan inte ersätta juridisk eller övrig rådgivning. Kontakta Nordia Law för individuell och skräddarsydd affärsjuridisk rådgivning inom svensk lagstiftning. Behöver du finansiering eller riskavtäckning finns A.B.S. Factoring till din hjälp.

Lästips från Nordia Law och A.B.S. Factoring:

●      Dansk lagstiftning

●      Finsk lagstiftning och kultur

●      Norsk lagstiftning och kultur

●      Svensk lagstiftning och kultur del 1

Läs fler nyheter...

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om ni behöver en partner som kan företagsfinansiering på en global marknad.